Kiểm tra tên miền
www

Hướng dẫn cài đặt Email tên miền riêng trên Android

(06/01/2015)


Giao diện Android tiếng Anh (English US):

Bước 1: Ở màn hình chính vào mục Settings   > Accounts and sync > Add account > Email.
Bước 2: ở phần Set up email điền địa chỉ email và mật khẩu rồi nhấn Next.

Bước 3: Chọn account type là IMAP account
Bước 4: Incoming server settings.
User name : điền địa chỉ email của bạn.Ví dụ tôi điền: contact@vnim.vn.
Password : điền mật khẩu địa chỉ Email của bạn.
IMAP Server : điền địa chỉ server IMAP của bạn.Ví dụ tôi điền: imap.vnim.vn.
Security type : chọn None.
Port : 143Bước 5: Outgoing server settings

SMTP server: điền địa chỉ máy chủ SMTP của bạn. Ví dụ tôi điền: smtp.vnim.vn.
Security type: None.
Port: 587 hoặc 25.
- Đánh dấu vào mục Require sign-in.
User name: điền địa chỉ Email của bạn . Ví dụ tôi điền: contact@vnim.vn.
Password: mật khẩu địa chỉ Email của bạn.

 

Sau khi hoàn thành,thiết bị Android của bạn sẽ sử dụng được dịch vụ Email của chúng tôi ngay.


Việc cài đặt cần lưu ý một số vấn đề sau

Incoming server : 

server : mail.tenmien.com

nếu cài đặt imap 

port : 143

nếu cài đặt  pop

port : 110

Outgoing server

server : mail.tenmien.com

port : 25

Nguồn:gss

Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè
Tin khác